Ezen az oldalon tartózkodik

Szakszolgálat-igazgatói pályázat

Szakszolgálat-igazgatói pályázat

Kistérség

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.október 01-től 2017. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés telephelye: Fejér megye, 2060 Bicske, Rózsa utca 1.

A munkavégzés helye: Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata ellátási területéhez tartozó intézmények

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pedagógiai Szakszolgálat vezetése, az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának biztosítása. Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, logopédus-gyógypedagógus szakképesítés, vagy gyógytestnevelő szakképesítés
 • pedagógus szakvizsga illetve pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • „B” jogosítvány
 • számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

legalább 5 éves vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2012. 10. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 07.25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Kaliczáné Szalai Katalin megbízott intézményvezető nyújt, a 06-70/605-1688-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2060 Bicske, Kossuth tér 14/b). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/9/2012., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A vezetői megbízásról a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 09.12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Közlöny
 • Társulás Önkormányzatainál helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS meghirdetésének időpontja: 2012. 06.25.

 

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás