Ezen az oldalon tartózkodik

Iskolaigazgatói pályázat

Iskolaigazgatói pályázat

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

József Nádor Általános Iskola igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság út 105.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A József Nádor Általános Iskola vezetése a Közoktatásról szóló 1993. LXXIX tv. 54.§ és az 55.§ (2) bekezdése alapján. Az alapító okiratban meghatározott alaptevékenység és egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának biztosítása. Az intézmény tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. Az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola,
 • pedagógus szakvizsga,
 • a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év feletti szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség
 • „B” jogosítvány
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2012. 09. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 07. 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az intézményvezető nyújt, telefonszám: 22/353-168.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (2060 Bicske, Kossuth tér 14/b). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

172/7/2012, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével kerül sor. A vezetői megbízásról a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 08.29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási Közlöny
 • Társulás Önkormányzatainál helyben szokásos módon
 • Vértes TKÖT honlapján (www.vertestkot.hu)

A KÖZIGÁLLÁS meghirdetésének időpontja: 2012. 06.25.

 

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás