Ezen az oldalon tartózkodik

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése Vál községben, a Kossuth utcai óvodában a következő időpontokban történik:

  • 2016. április 25. (hétfő) 08:00 – 16:00 óráig,
  • 2016. április 26. (kedd) 08:00 – 16:00 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő-felvételis
jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy integrált óvodai nevelés – sajátos nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint – a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik az intézményben.

Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Vál Község Jegyzője

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás