Ezen az oldalon tartózkodik

Intézményvezetői álláshirdetés Martonvásáron

Intézményvezetői álláshirdetés Martonvásáron

Pályázati kiírás a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) állására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa/Elnöke
2462 Martonvásár, Budai út 13.

Munkavégzés helye:
Szent László Völgye Segítő Szolgálat
2462 Martonvásár, Szent László út 24.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól, 2021. február 1. napjától – 2026. január 31. napjáig.

Próbaidő:
6 hónap

Pályázati feltétel:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség: az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus-közgazdász, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociális menedzser;
 • Szociális szakvizsga;
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
hasonló szakterületen szerzett vezetői gyakorlat.

Ellátandó feladatok:

 • a Szent László Völgye Segítő Szolgálat alapító okiratában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása, szakmai programjának végrehajtása, különös tekintettel a családsegítés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatás gyermekjóléti alapellátás feladatkörben gyermekek napközbeni
  ellátására családi bölcsőde és étkezés megszervezése családi bölcsődében alapszolgáltatásokra;
 • az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelő vezetése;
 • az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint történik.

Pályázathoz csatolandó:

 • 90 napnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Előirt iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolata;
 • Szakmai gyakorlat igazolása,
 • Szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemezésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program;
 • Nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot;
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll a cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Társulás Tanácsa nyilvános vagy zárt ülésén történjen;
 • Nyilatkozat arról, hogy megbízás elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. december 30.

A munkakör betölthető:
2021. február 1. napjától

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatot a döntést előkészítő eseti bizottság véleményezi, és a Társulás Tanácsa bírálja el a soron következő ülésén, legkésőbb 2021. január 31. napjáig.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének, Dr. Szabó Tibornak címzett – 2462 Martonvásár, Budai út 13. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) állására”.

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan felvilágosítást nyújt:
A Martonvásári Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője, Molnár Lívia a 06-22/569-225-ös telefonszámon.

A személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu/) való közzétételének időpontja:
2020. december 1.

Kapcsolódó hírek

Megszakítás