Ezen az oldalon tartózkodik

Változások a szociális ellátásban

Változások a szociális ellátásban

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő 2015. március 1-jétől hatályos változásokról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai elválasztásra kerültek.

A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következők:

  • aktív korúak ellátás
  • időskorúak járadéka
  • ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt)
  • közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A hatáskörváltozás az aktív korúak ellátását érinti – a felsorolt többi ellátást eddig is a járási hivatalok állapították meg.

2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátása keretén belül a járási hivatal állapítja meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást (korábban: rendszeres szociális segély).

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel rendszerében nem történt változás. A támogatás havi összege továbbra is 22.800,-Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

Az egészségkárosodási és a gyermekfelügyeleti támogatás jogosultsági feltételei szintén nem változtak, a kérelmezők ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. Azonban az ellátást a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg. A hatáskör változással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február hónap végéig hivatalból felülvizsgálták.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összegét a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a rendszeres szociális segélyhez hasonlóan nem fix összegű támogatás, hanem a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét egészíti ki egy bizonyos jövedelemhatárig. Az eltérés a két támogatástípus között az, hogy míg a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 90%-áig (25.650,- Ft) egészítette ki a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét, addig az új támogatás az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig (26.220,- Ft) nyújt kiegészítést. Az ellátás maximális összegére vonatkozó szabályok sem változnak, tehát a maximális összeg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ával egyenlő (ez 2015-ben 46.662,- Ft). Azokban a családokban, ahol a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is él, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximum összege a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözete (azaz 2015-ben 23.862,- Ft).

A fenti támogatásokra a kérelmet az alábbi helyeken lehet benyújtani:

  • a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál (Kormányablak, Martonvásári Járási Hivatal, Martonvásár, Budai út 1.)
  • Martonvásári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén (Ercsi, Fő u. 34.)
  • minden ügysegédnél a település honlapján közzétett időpontban
  • a járás településein a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az eddig megszokott utalási rend is változni fog. A Fejér Megyei Kormányhivatal először 2015. április 1. napját követően utalja a fenti támogatásokat. Az érintettek a 2015. március hónapra járó támogatási összeget lakcímre, postai úton történő kifizetéssel, illetve bankszámlára történő utalással 2015. április 5. napjáig kapják meg. Ezt követően a támogatások utólag, minden hónap 5. napjáig kerülnek folyósításra.

Dr. Koltai Gábor s. k.
hivatalvezető
Martonvásári Járási Hivatal

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzatunk kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson.

Vál Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.

Települési támogatás

1. Rendszeres települési támogatás

A települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: rendszeres települési támogatás).
A települési támogatás olyan pénzbeli juttatás, amelyet a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
A rendszeres települési támogatás összege nem lehet kevesebb, mint 500 forint és nem haladhatja meg az 5000 forintot, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
A rendszeres települési támogatás iránti kérelmeket a rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával a Váli Közös Önkormányzati Hivatalban.

2. Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át nem haladja meg. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege jelen pillanatban 28.500.- Ft.
A rendkívüli települési támogatás mértéke rászorultsághoz igazodva alkalmanként legfeljebb 10.000 Ft lehet.
A rendkívüli települési támogatás elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege legfeljebb 50.000 Ft-ig terjedhet.
Közeli hozzátartozó halála miatt kérelmet, a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.
A rendkívüli települési támogatás természetbeni szociális ellátásként is nyújtható elsősorban élelmiszersegély, tüzelősegély, ruhavásárlás, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítésére, valamint gyógyszertámogatás céljából.
A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket a rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával a Váli Közös Önkormányzati Hivatalában.

Kovács Mária s. k.
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
Szociális ügyintéző

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás