Ezen az oldalon tartózkodik

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás önkormányzati ingatlan értékesítésére

Vál Község Önkormányzata „az önkormányzat vagyonáról” szóló 18/2012. (IX. 06.) önkormányzati rendelete, valamint a 151/2011. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Vál Község Önkormányzata 2473 Vál, Vajda János u. 2.
2. Pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege:
a pályázat nyilvános
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerint adatai:
A Bicskei Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Vál 1031/4/A/3 helyrajzi szám alatt felvett 69 m2 nagyságú, öröklakás megnevezésű, belterületi ingatlan. Az ingatlan a valóságban a 2473 Vál, Rákóczi u. 5. I. em. 1. aj. alatt található, üresen álló lakás, mely a következő helyiségekből áll: 3 szoba, közlekedő, konyha, fürdőszoba, WC, kamra. A lakóépület összkomfortos. A lakáshoz egy 4 m2-es terasz is tartozik, valamint közös használatú udvar, parkolási lehetőséggel.
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 7.0000.000.- Ft azaz Hétmillió forint (mely összeget általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel).
5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Váli Közös Önkormányzati Hivatal
2473 Vál, Vajda János u. 2.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példány minden oldalát aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a 2473 Vál, Rákóczi u. 5. szám alatti öröklakás megvételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!
7. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét, címét
A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
Pályázó nyilatkozata arról, hogy semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.
A pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (bruttó, egyösszegű megajánlást kér a kiíró).
A pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.
8. A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása sem áll fenn. Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az Államot elővásárlási jog illeti meg az önkormányzat által elidegenített ingatlanra, így a szerződéskötés előtt az Állam elővásárlási jogával élhet a pályázó által tett vásárlási feltételekkel azonos feltételekkel.
A benyújtott pályázatokat Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati ajánlattétel benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 munkanapon belül bírálja el.
9. Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatos előírások:
Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől, illetve az Állam elővásárlási jogával való éléséről szóló nemleges nyilatkozat Önkormányzathoz való beérkezésétől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A vevő 2.000.000.- Ft. (azaz kettő millió) foglalót a szerződéskötéskor köteles megfizetni. A vevő a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított 90 napon belül köteles megfizetni. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, úgy a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.
10 Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2013. április 18. 12.00 óra
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik személyesen vagy postai úton. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
11. Pályázati ajánlatok bontásának időpontja:
2013. április 18. 13.00 óra
helye: 2473 Vál, Vajda János u. 2, emeleti tanácsterem
A pályázatok felbontásánál a kiíró, illetve az őt képviselő személyeken kívül jelen lehetnek a pályázók, valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek.
Az ajánlattevők között azonos ajánlattétel esetén a jelenlévők között versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyaláson az érvényes ajánlatot tevő és azonos ajánlatot adó személyek egy ízben emelhetik az általuk tett vételár ajánlati összegét.
12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni Bechtold Tamás polgármesternél vagy Dr. Balogh Lóránd Körjegyzőnél, illetve a 22/353-411-es telefonszámon lehet.
14. Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesülte esetén, Képviselő-testületi határozat alapján szerződést köt a nyertes pályázóval.
15. Egyéb információ:
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja. Az ingatlan a minimális eladási ár (kikiáltási ár) alatt nem kerül értékesítésre.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.val.hu internetes oldalon és a település hirdetőtábláján megtekinthető.

Bechtold Tamás
polgármester

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás