Ezen az oldalon tartózkodik

Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018-/2019-es nevelési évre az

óvodás korú gyermekek jelentkezése a Váli Mesevölgy Óvodába a következő időpontokban történik:

2018. április 23. (hétfő): 08:00 – 16:00 óráig
2018. április 24. (kedd): 08.00 – 16.00 óráig
2018. április 25. (szerda): 08.00 – 12.00 óráig

Helyszín:
Vajda János utca 45.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvoda-kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő-felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban
szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy integrált óvodai nevelés – az alapító okirat szerint – a sajátos nevelési
igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján történik az intézményben.

Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi igazolványát,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

A várakozások elkerülése érdekében, aki szeretné, az időpontot kérhet telefonon: +36 (70) 489-2089.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

Vál Község Jegyzője

Kapcsolódó hírek

Megszakítás