Ezen az oldalon tartózkodik

Martonvásári Járási Hivatal

Martonvásári Járási Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Martonvásári Járási Hivatalának működéséről

A Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala 2013. január 1. napjával kezdte meg működését Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas és Vál települések illetékességi területén.

Hivatalvezető: Dr. Koltai Gábor
E-mail: hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
Titkárság: Tel: 06-22-569-280, Fax: 06-22-569-281

Szervezeti egységei:

Okmányirodai Osztály

2462 Martonvásár, Budai út 13., Tel: 06-22-460-081. Fax.: 06-22-460-229
e-mail: okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu
2451 Ercsi, Fő u. 20., Tel.: 06-25-515-600, Fax.: 06-25-515-607
e-mail: okmanyiroda.ercsi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője: Fabók Lászlóné

Hatósági Osztály

2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Szociális ügyek: Tel: 06-22-569-285, 06-22-569-286, Fax: 06-22-569-281
Egyéb hatósági ügyek: Tel.: 06-22-569-283, 06-22-569-284, Fax: 06-22-569-281
E-mail: hatosagi@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Király Zsuzsanna

Járási Gyámhivatal

2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Tel: 06-22-569-288, 06-22-569-289, Fax: 06-22-569-281
2451 Ercsi, Fő u. 27., Tel: 06-25-515-610, 06-25-515-617, Fax: 06-25-515-641
E-mail: gyamhivatal@martonvasar.fejer.gov.hu
Vezetője Cséza Andrea

Az Okmányirodai Osztály, a Hatósági Osztály és a Járási Gyámhivatal Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:   8-12 óráig 13-16 óráig
Kedd.:  8-12 óráig,    –
Szerda: 8-12 óráig 13-17 óráig
Csütörtök:       –
Péntek: 8-12 óráig,   –

Járási Munkaügyi Kirendeltség

2451 Ercsi, Fő u. 34.
Tel/Fax: 06-25-520-750, 06-25-520-751, 06-30-333-1546
E-mail: fejermmkercsi@lab.hu
Vezetője: Bocsiné Péterffy Ágnes
Ügyfélfogadás:
Hétfő:       8.00-14.00 óráig
Kedd:              –
Szerda:            8.00-14.00 óráig
Csütörtök: 8.00-14.00 óráig
Péntek:      8.00-12.00 óráig

Okmányirodai Osztály

A Járási Hivatal részeként két Okmányiroda működik. Az okmányirodák jelenleg változatlan helyen (Martonvásár, Budai út 13. és Ercsi, Fő u. 20.) a Polgármesteri Hivatalok épületében fogadják az ügyfeleket.
Az Okmányirodák jogszabályi előírások alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön lakók ügyeiben láthatják el, más ügyekben, pedig országos hatáskörük van. Az illetékességi terület a járás területe.

Illetékességi területen intézhető ügyek:

 • vezetői engedélyekkel kapcsolatos munka (pl. vezetői engedély eltiltások)
 • vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető)
 • gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások)
 • gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok
 • lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a létesítendő lakcím szerinti településen is)

Országos hatáskörű ügyek: (az ország bármely okmányirodájában intézhető)

 • a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadással
 • a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadásával
 • az ügyfélkapu regisztrációval
 • a vezetői engedély készítésével, cseréjével
 • nemzeti egységes kártyához adat-felvételezéssel (diák igazolvány, polgárőr igazolvány)
 • és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.

Lényeges, hogy az ügyfél, amely Okmányirodában kezdeményezte az ügy indítását az elkészült okmányt is abban az okmányirodában veheti át.  Az ügyintézés során a kérelmező, ha megadja mobiltelefon számát, SMS-ben értesítést kap az okmánya elkészültéről. Az SMS zárójelben tartalmazza, hogy melyik okmányirodába érkezett meg az elkészült okmány.

Hatósági Osztály

Szociális ügyek, 3. számú iroda:

Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok

 • Szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadéka, ápolási díj megállapítása.
 • Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jogosultsági feltételek alapján.
 • Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása.
 • Hadigondozotti ügyekben az egyösszegű térítésre, a hadigondozotti járadékra és az egyéb pénzellátásokra való jogosultság megállapítása.

Az ápolási díjra vonatkozó új kérelmeket minden hónap 6. napjáig lehet benyújtani. Ellenkező esetben a díj folyósítása visszamenőlegesen, a benyújtást követő 2. hónaptól történik.

Szabálysértési feladatok, 2. számú iroda:

A hatósági osztály ellátja az általános szabálysértési hatósági feladatokat az alábbi szabálysértések esetén:

Becsületsértés; koldulás; természetvédelmi szabálysértés; vallásgyakorlás jogának megsértése; tiltott szerencsejáték; közerkölcs megsértése; veszélyeztetés kutyával; csendháborítás; köztisztasági szabálysértés; veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával; szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és –fogyasztás tilalmának megszegése; jégen tartózkodás szabályainak megszegése; tiltott fürdés; vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése; polgári védelmi kötelezettség megsértése; honvédelmi kötelezettség megszegése; árdrágítás; árak megállapításának, közlésének és feltüntetésének elmulasztása; minőség tanúsítási kötelezettség megszegése; megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata; rossz minőségű termék forgalomba hozatala; vásárlók megkárosítása; élelmiszer engedély nélküli előállítása, forgalomba hozatala; fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása; kábítószer előállítására alkalmas növényekkel kapcsolatos előírások megszegése; mezei szabálysértés; erdőrendészeti szabálysértés; erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása; felhívással szembeni engedetlenség; vízszennyezés; ár- és belvízvédelmi szabálysértés; óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése; nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése; szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése

Egyéb hatósági ügyek, 2. számú iroda:

Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • A több települést érintő katasztrófahelyzet elleni védekezés koordinálása.
 • A helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra kötelezettek körének megállapítása.

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok

 • A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése
 • A temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés

Földdel kapcsolatos feladatok

Hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladatok

Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • Villamos energia – A fogyasztásmérő berendezés karbantartásával, leolvasásával, ellenőrzésével, cseréjével kapcsolatos feladatok.
 • Földgáz – A fogyasztásmérő berendezés  leolvasásának, ellenőrzésének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéséhez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésével, a szolgáltatás igénybevételével, fogyasztásmérővel kapcsolatos feladatok.

Vízügyi igazgatás

 • Az ingatlantulajdonos kötelezése az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti.

Kulturális igazgatás

Oktatással kapcsolatos feladatok

 • Rendkívüli időjárás, járvány, egyéb vis maior helyzet miatt nem működő nevelési-oktatási intézmény esetén rendkívüli szünet elrendelése.
 • A tankötelezettség teljesítésének és a szakértői vizsgálatokon való megjelenés elrendelésével kapcsolatos hatósági feladatok.
 • Szülő kötelezése, hogy gyermekét a nevelési-oktatási intézménybe írassa be.

Járási Gyámhivatal:

A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb ügycsoportok:

 • családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, perindítás apaság vélelmének megdöntése iránt, apaság megállapítása iránt, intézkedés képzelt személy apaként történő bejegyzése iránt)
 • eseti gondnok és ügygondnok rendelés, felmentés (jellemzően vagyoni ügyekben, családi jogállás rendezési ügyekben)
 • vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban való közreműködés (kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek vagyoni érdekeinek védelme)
 • gyámsági ügyek (kiskorú részére gyámrendelés, gyámi számadás elbírálása, gyám felmentése)
 • ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelyezés felülvizsgálata, megszüntetése)
 • átmeneti nevelési és tartós nevelési ügyek tartós nevelési ügyek
 • örökbefogadással kapcsolatos ügyek
 • utógondozás
 • perindítás (gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog megszüntetése, gondnokság alá helyezés, gondnokság felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése, számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt)
 • gondnoksági ügyek (gondnok rendelése, felmentése, gondnoki számadás elbírálása)
 • kapcsolattartási ügyek (szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolattartásának szabályozása)
 • a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése
 • távoltartást megelőző eljárás lefolytatása
 • védelembe vétel elrendelése, megszüntetése
 • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása
 • iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelése és  szünetelés megszüntetése, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelését.

Járási Munkaügyi Kirendeltség

2013. június 30-áig a Martonvásári Járás települései közül Ercsi és Ráckeresztúr települések vonatkozásában jár el. 2013. július 1-től a kirendeltség illetékességi területe: Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Gyúró, Vál.

Jogszabályban meghatározott kirendeltségi feladatok:

 • álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok
 • munkaerő-piaci szolgáltatások
 • kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket
 • munkaközvetítést, tanácsadást végez,
 • munkaerőigény bejelentések
 • információt nyújt, tanácsadást végez
 • ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat
 • munkaerő-piaci programok szervezése
 • kapcsolatot tart a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel
 • közfoglalkoztatási feladatok ellátása
 • szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő kijelölés, kapcsolattartás
 • a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása

Dr. Koltai Gábor
hivatalvezető

Kapcsolódó hírek

Írjon kommentet

Megszakítás