Ezen az oldalon tartózkodik

Partnerségi egyeztetési eljárás a településképről

Partnerségi egyeztetési eljárás a településképről

HIRDETMÉNY

Vál Község településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete elkészítéséhez szükséges partnerségi egyeztetési eljárás előzetes tájékoztató szakaszáról

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. december 30-án hatályba lépett új szabályok értelmében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi, melynek célja, hogy – széleskörű társadalmi bevonással – a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat és fejlesszék azt. A településkép védelme a település, vagy a településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti. A Törvény 16. § (2) bekezdése értelmében az Önkormányzatnak új településképi eszközöket kell létrehoznia: településképi rendeletet és településképi arculati kézikönyvet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, valamint a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó követelményeket tartalmazhat.
A településképi arculati kézikönyv a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül és a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Az egyeztetési eljárás teljes körű nyilvánosságának biztosítása érdekében Vál Község Önkormányzata megalkotta a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VI. 13.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Partnerségi rendelet).

Vál Község Önkormányzata a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt teszi közé Vál Község hivatalos hirdetőtábláján a 2473 Vál, Vajda János u. 2. szám alatt, valamint a www.val.hu honlapon, szórólapon, továbbá

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tart, melynek időpontja:
2017. június 28. szerda, 17:00 óra

helyszíne:
a Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2473 Vál, Vajda János u. 2., 1. emelet)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Lakossági Fórum témája kizárólag a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása lesz, más témában a hozzászólásra nem lesz lehetőség!

A véleményezés módja: A Partnerségi rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti Partnerek papír alapon postai úton, vagy e-mail-ben jelezhetik részvételi szándékukat a véleményezési eljárásban. A részvételi szándék jelzését követően a partnerek írásban közölhetik észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A részvételi szándékot és véleményeket a Polgármesteri Hivatal címére (2473 Vál, Vajda János u. 2.) postai úton, vagy az ephat@val.hu e-mail címre elektronikusan szíveskedjenek megküldeni. A partnerségi rendelet a www.val.hu oldalon, a műszaki iroda menüpont alatt érhető el.

A bejelentkezés és a vélemények beérkezési határideje: 2017. július 6.

Jelen hirdetményt a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Vál község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VI. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján teszem közzé.

Vál, 2017. június 15.

Bechtold Tamás
polgármester

Kapcsolódó hírek

Megszakítás