Ezen az oldalon tartózkodik

Településképi bejelentési eljárás

Kötelező településképi bejelentési eljárást lefolytatni a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt, az alábbi esetekben:

 • Minden olyan, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint nem építési engedély köteles, valamint az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá nem tartozó építési tevékenység megkezdése előtt, mely
  • közterületről, közforgalom által használt területről vagy közforgalom céljára átadott magánterületről látható (a továbbiakban egyszerűsítve: közterületről látható) épület, építmény építésére irányul, annak méretétől és funkciójától függetlenül;
  • közterületről látható, meglévő épület tömegének, tetőidomának, héjazatának, tetőfedésének megváltoztatására irányul;
  • meglévő épület, építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatására irányul, beleértve annak színezését, utólagos homlokzati hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét is;
  • közterülettel határos kerítés építésére, meglévő kerítés átalakítására irányul.
 • Cégtábla, cégér, egyéb grafikai elem elhelyezése esetén.
 • Meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint meglévő építményben rendeltetési egységek számának növelése esetén.
 • A település területén önálló reklámtartó építmény építése, reklám-elhelyezés esetén.
 • Helyi védett értéket érintő bármilyen, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint nem építési engedély köteles, valamint az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá nem tartozó építési tevékenység megkezdése előtt.

A településképi bejelentési eljárás kérelemre indul.

A nem építési engedély köteles, valamint egyszerű bejelentés hatálya alá nem tartozó épületekre, építményekre vonatkozó építési tevékenységek, fent részletezett esetekkel kapcsolatos bejelentése esetén a kérelemhez csatolni kell:

 • a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti, műszaki, illetve egyéb tervet, melyből kiderül legalább az érintett vagy tervezett épület, építmény telepítése, homlokzatképzése, színei, tetőhéjazatának anyaga, színe, tetőhajlásszöge; összességében minden, a tervezéssel érintett építmény megjelenését befolyásoló kialakítása, valamint méretei,
 • a környezetet illetve az érintett építményt, épületet ábrázoló fotódokumentációt,
 • esetlegesen keletkezett egyéb engedélyeket, igazolásokat,
 • az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben a bejelentő és a tulajdonos személye különbözik.

Meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatásának, valamint meglévő építményben rendeltetési egységek számának növelésének engedélyeztetése esetén a kérelemhez csatolandó:

 • településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
  • rövid műszaki leírás a megváltoztatott rendeltetés bemutatásával,
  • parkolómérleg számítás, és a parkolók elhelyezésének bemutatása,
  • tűzvédelmi műszaki leírás,
  • esetlegesen egyéb leírások, számítások, vizsgálatok (pl. energetikai számítás, zajvédelmi számítás, stb.) a rendeltetés jellegétől függően, amelyek igazolják a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést,
  • névjegyzékben szereplő építész tervező nyilatkozata arról, hogy a tervezett rendeltetésváltoztatás építési engedély, vagy bejelentés köteles építési munkával nem jár, valamint a HÉSZ, az OTÉK és a vonatkozó országos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel,
  • helyszínrajz, a hiteles földhivatali térképmásolat alapján,
  • alaprajz, legalább 1:100 léptékben és részletezettséggel,
  • metszet, legalább 1:100 léptékben és részletezettséggel,
 • a környezetet illetve az érintett építményt, épületet ábrázoló fotódokumentációt,
 • esetlegesen keletkezett egyéb engedélyeket, igazolásokat,
 • az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben a bejelentő és a tulajdonos személye különbözik.

A leggyakoribb „buktatók”

 • Rendeltetés változtatás csak olyan épület esetében értelmezhető, amely jogszerűen áll fenn! Ezért a rendeltetésváltoztatással érintett épületnek szerepelnie kell a hivatalos térképmásolaton. Amennyiben az épület nem, vagy nem a jelenlegi formájában szerepel a hivatalos térképmásolaton, az épületet fel kell tüntetteti (amennyiben egyáltalán lehetséges), amely az építmény jellegétől, a jogi és az építési körülményektől, valamint az építés idejétől függően fennmaradási engedéllyel (építésügyi hatóságnál kérelmezhető), vagy hatósági bizonyítvánnyal (az építés idejétől függően vagy az építésügyi hatóságnál, vagy az önkormányzatnál kérelmezhető), valamint földmérő által készített épületfeltüntetési vázrajzzal kérelmezhető a Földhivatalnál.
 • Rendeltetés módosítás csak olyan rendeltetésre, valamint annyi darab rendeltetési egységre módosítható, amilyen és ahány az adott építési övezetben a HÉSZ szerint létesíthető. A zártkerti „MK” jelű övezetben például lakó rendeltetés nem létesíthető!

Cégtábla, cégér, egyéb grafikai elem elhelyezése, valamint település területén önálló reklámtartó építmény építése, reklám-elhelyezés esetén a kérelemhez csatolandó:

 • az elhelyezni kívánt cégtábla, cégér, egyéb grafikai színes, méretarányos rajza,
 • műszaki leírás, amelyből kiderülnek az elhelyezés körülményei, pontos helye, méretei, valamint az alkalmazni kívánt anyagok, felületek, megoldások, stb.
 • a környezetet illetve az érintett építményt, épületet ábrázoló fotódokumentációt,
 • esetlegesen keletkezett egyéb engedélyeket, igazolásokat,
 • az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben a bejelentő és a tulajdonos személye különbözik.

A polgármester a településképi bejelentési eljárás során a településképi rendeletben maghatározott szabályok szerint, valamint az Ákr.-ben és „a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló kormányrendelet 26/C-26/D. § -ban meghatározottak szerint jár el.

A polgármester amennyiben a településképi követelmények megsértését, illetve a bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, vagy a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal, a jogszabálysértés megszüntetésére megfelelő határidő biztosítása mellett felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, illetve ennek eredménytelensége esetén kötelezési eljárást kezdeményez, vagy reklám elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti az illetékes kormányhivatalt.

A polgármester a településképi követelmények megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén, e magatartás elkövetőjével szemben 50.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság (településkép-védelmi bírság) kivetését rendelheti el, mely adók módjára behajtható.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz
Településképi rendelet
Helyi Építési Szabályzat
Szabályozási terv – Sz-1/1M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/2M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/3M – Belterület
Övezeti térkép – SZ-2M-1 – Külterület
Övezeti térkép – SZ-2M-2 – Külterület

Megszakítás