Ezen az oldalon tartózkodik

Előadás meghívó

Előadás meghívó

V Á L  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T A  A Z  E F O P  1 . 5 . 2 – 1 6 – 2 0 1 7 – 0 0 0 1 1   „ H U M Á N  S Z O L G Á L T A T Á S O K  F E J L E S Z T É S E  T É R S É G I  S Z E M L É L E T B E N ” C Í M Ű  P R O J E K T  K E R E T É N  B E L Ü L  E L Ő A D Á S T  H I R D E T :

V Á L Á S  É S
G Y E R M E K

B á n f a i  B e á t a  p s z i c h o l ó g u s

H e l y s z í n : V á l , Ö n k o r m á n y z a t ( V a j d a J á n o s u . 2 . )
I d ő p o n t : 2 0 1 9 . n o v . 2 0 . s z e r d a 1 7 ó r a


Kapcsolódó hírek

Megszakítás