Ezen az oldalon tartózkodik

Telekalakítással kapcsolatos ügyek

Telekalakítási eljárásban, telekcsoport újraosztása, telek megosztása, telkek egyesítése és telekhatár rendezése esetén a telekalakítás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása szükséges.

Általánosan vagy konkrét ingatlanhoz, területhez kapcsolódóan tájékoztatás kérhető arról, hogy a tervezett telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.
A szakkérdésben a jegyző kérelemre előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, mely a Földhivatali hatósági eljárásban felhasználható.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérelméhez csatolandó dokumentumok

  • Kérelem, melyben kérjük feltüntetni az érintett ingatlanok helyrajzi számát, a telekalakítás fajtáját, a kérelmező nevét, címét, telefonszámát,
  • Földhivatal által záradékolt változási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz,
  • Amennyiben a kérelmet nem a kérelmező adja be, úgy meghatalmazás,
  • Amennyiben a kérelmező nem az érintett földrészletek tulajdonosa, úgy minden érintett földrészlet tulajdonosainak tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata

A telekalakításhoz szakhatósági hozzájárulásunkat csak abban az esetben van módunk megadni, ha a tervezett telekalakítás „a telekalakításról” szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet és a helyi építési szabályzat előírásainak megfelel.

A leggyakoribb „buktatók”

  • A településen a telkeket téglalap vagy azt megközelítő négyszög alakúan kell kialakítani, összetett forma és nyeles telek nem alakítható.
  • A telekalakítás során létrejövő állapotnak olyannak kell lennie, hogy minden telekre vonatkozóan teljesüljenek az adott övezetben a legkisebb telkek méretére, a maximális beépíthetőségre, a minimális zöldfelületi arányra, az elő-, oldal- és hátsókerti méretekre, stb. érvényes előírások.
  • Meglévő telkek esetében a telekegyesítés, a telekhatár-rendezés abban az esetben is engedélyezhető, ha az új telek, illetve telkek területnagysága, egyéb mérete nem felel meg a területre vonatkozó jogszabályok előírásainak, feltéve, hogy a kialakuló telkek méretei a korábbiakhoz képest az építésügyi előírásoknak jobban megfelelnek.
  • A telket – a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése kivételével – úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetőek legyenek.
  • Azon telekalakítással érintett telkek esetében, amelyekre a szabályozási terv szabályozási vonalat, vagy javasolt telekosztást határoz meg, a telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha ezen szabályozási elemek a telekalakítás során betartásra kerültek.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Helyi Építési Szabályzat
Szabályozási terv – Sz-1/1M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/2M – Belterület
Szabályozási terv – Sz-1/3M – Belterület
Övezeti térkép – SZ-2M-1 – Külterület
Övezeti térkép – SZ-2M-2 – Külterület
Településszerkezeti terv – TSZT/M-1
Településszerkezeti terv – TSZT/M-2

Megszakítás