Ezen az oldalon tartózkodik

Kötelező településkép-védelmi szakmai konzultáció

Az építtető vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építési tevékenységet megelőzően, ha:

  • a tervezett építési tevékenység az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint építési engedélyhez kötött;
  • a tervezett építési tevékenység az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik;
  • a tervezett építési tevékenység helyi védett értéket érint.

A településkép-védelmi szakmai konzultáció során az önkormányzat tájékoztatást ad a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

A szakmai konzultáció benyújtott írásos kérelem alapján történik.

A kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

  • a kérelmező (építtető) nevét és elérhetőségét,
  • az érintett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát,
  • a tervezett, településképet érintő építési tevékenység részletes ismertetését.

A kérelemhez ajánlott csatolni:

  • a tervezett, településképet érintő építési tevékenységről készített vázlattervet, melyből kiderül legalább a tervezett épület telepítése, homlokzatképzése, színei, tetőhéjazatának anyaga, színe, tetőhajlásszöge; összességében minden, a tervezett épület megjelenését befolyásoló kialakítása,
  • a környezetét ábrázoló fotódokumentációt,
  • látványterveket.

A szakmai konzultáció szóban, az önkormányzat hivatalos helyiségében történik. Szükség esetén a konzultáció on-line is lefolytatható e-mailban.

A szakmai konzultáció kérésre, vagy a polgármester döntése alapján a helyszínen is lefolytatható.

A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait.

A kötelező szakmai konzultáció elmulasztása esetén a tudomásra jutást követően az illetékes kamara és hatóság haladéktalanul értesítésre kerül.

Letölthető és kapcsolódó dokumentumok

Településképi rendelet
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

Megszakítás